13,000 تومان متر مربع

طراحی پلان طبق تعرفه سازمان شامل:

نقشه های فاز 1و فاز 2 اجرایی
-ارائه تغییرات مورد نظر کارفرما تا سه بار
– برداشت وضع موجود پروژه Asbuilt

مجموع ناحیه (متر مربع)
قیمت محصول

توضیحات

برآورد های انجام شده به صورت تقریبی خواهد بود و برای براورد دقیق با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید